#
#
> <
Indeweed For JG
Easy Changes / Arma Records
Directed by Bombix Loup-Garou
Actors: Valeriya Kulikova, Vitaliy Borovik, Alyosha Kovalyova, Lisokot, Asya Bareeva, Polina Agapova, Katya Ivanova, Ustina Yakovleva, Rudolf Ter-Oganezov
Camera and light: Ivan Chengich, Ivan Apollonov, Ilya Visokosov
Editing by Konstantin Polyanov and Jennie Sobol
Special thanks to Oleg Glushkov, Lisa Shahno, Andrei Donine, Natalya Kanaeva, Sergey Shirokolov
Music: Small Bodies EP (ARMA #07); written and produced by Denis Kaznacheev